fbpx ...
Zamknij

Słownik project managera

slownik-pojec-it-projekt-manager

To pewne pojęcia z którymi – jeśli zdecydujecie się na taką pracę – przyjdzie się Wam zetknąć. Zaczniemy jednak od tego kim jest Project Manager. W kilku prostych słowach. Bo jak zaraz się przekonacie, to dość intuicyjne stanowisko.

Czym zajmuje się Project Manager?

To osoba, która czuwa nad projektem. Począwszy od jego zaplanowania, a następnie wprowadzenia kolejnych etapów. To jedynie ułamek działań za jakie odpowiedzialny jest Project Manager. Cel – jest jasny. Doprowadzenie do pozytywnego ukończenia projektu. Można powiedzieć, że jest to osoba, która odpowiada w czasie prowadzenia tego ostatniego, prawie za wszystko. To nadzór, monitorowanie konkurencji i pilnowanie budżetu.

Ważne pojęcia dla każdego projekt managera

MVP (Minimum Viable Product) – wersja aplikacji, która zawiera tylko takie funkcjonalności, które są niezbędne aby zweryfikować przydatność aplikacji na rynku. Wersja ta może zawierać również funkcjonalności, które są przełomowe lub wprowadzają innowacyjność.

Firebase – plaforma Google wspierająca proces tworzenia i rozwoju aplikacji mobilnych. Zawiera zarówno rozwiązania serwerowe dla aplikacji, jak również gotowe funkcjonalności i SDK

SDK (Software development kit) – zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z funkcjonalności danej biblioteki pod daną platformę

Analiza biznesowa – proces opracowywania specyfikacji aplikacji mając na względzie aspekty biznesowe i techniczne. Analiza biznesowa pozwala określać cele i rozwiązania do nich prowadzące.

Release – terminem tym określamy wydanie aplikacji (kolejną iterację) do środowiska UAT lub PROD

UAT (User Acceptance Tests) – wersja aplikacji, która jest skierowana do testów przez klienta dla którego tworzymy aplikację. Jeśli ta wersja nie wykazuje błędów rozpoczynamy proces przeniesienia aplikacji na wersję produkcyjną (PROD)

Prod version – produkcyjna wersja aplikacji lub innego produktu IT. Wersja ta zawiera wszystkie dane (teksty, grafiki, animacje, wideo) i jest przeznaczona dla użytkownika końcowego. W tej wersji nie dokonujemy testów i pojedynczych poprawek, wyjątkiem jest hotfixing

Testy QA – testy wewnętrzne całej aplikacji lub jej poszczególnych commitów (wersji) wykonywane przez specjalistów w dziedzinie testowania (testerów aplikacji)

Commit – funkcjonalność lub zestaw funkcjonalności, które są dodawane do kompletnej wersji aplikacji

SLA (Service Level Agreement) – umowa utrzymania i rozwiania aplikacji, która zawiera czas reakcji na poszczególne rodzaje błędów oraz sposób ich rozwiązania. W ramach umowy SLA mogą również zostać przewidziane takie prace jak: raportowanie, monitorowanie usługi i monitoring sieci.

Jira – oprogramowanie do zarządzania projektami i śledzenia błędów. Można dzięki temu narzędziu tworzyć zgłoszenia (tickety), które następnie przechodzą przez ścieżkę rozwiązania. Bardzo złożone narzędzie, ale jest kilka alternatyw na rynku dla Jiry.

Walidacja kodu – proces sprawdzenia architektury kodu oraz jego poszczególnych elementów. Walidacja ma na celu usunięcie błędów, które mogą w przyszłości spowodować dalsze komplikacje

Millestone – kroki milowe, za ich pomocą określamy w analizie biznesowej najważniejsze momenty, które prowadzą do osiągnięcia celu

Integracje IT – powiązanie dwóch systemów IT lub baz danych w jeden

IoT – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej

QR kody (Code czyli Quick Response Code) – kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości danych np. link do strony.

UI (user interface) – interfejs użytkownika, czyli wszystko co widzi użytkownik w aplikacji. Elementami UI są:

 • projekt interfejsu użytkownika (zakładki, przyciski, menu),
 • ogólny wygląd strony (design, kolorystyka),
 • treść i architekturę informacji (linki, teksty, ogólny przekaz),
 • funkcjonalność (działanie strony),
 • użyteczność (dostępność strony, czytelność informacji),
 • interakcje (animacje).

UX (user experience) – zestaw zasad pozwalający projektować aplikacje i interfejsy przyjazne użytkownikom

Dynamic search – biblioteka (zestaw narzędzi) pozwalający w wygodny i szybki sposób wysyłać zapytania do wyszukiwarki.

Github – repozytorium dla oprogramowania znajdujące się w chmurze. Pozwala kontrolować wersję i dzielić się fragmentami lub cały kodem źródłowym

Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje. Może to być np. Kotlin, Swift, Java, Python i wiele innych

Deploy – publikacja nowej wersji oprogramowania

RWD (Responsive web design) – bardzo ważne pojęcie z punktu widzenia UI, dotyczy dostosowania aplikacji do różnych rozdzielczości monitorów.

Dekompozycja – stosowane w analizie biznesowej, polega na podzieleniu jednej funkcjonalności na mniejsze zadania w celu sprawniejszego wdrożenia

Endpoint – pojęcie stosowane przy integracjach API. Endpoint to punkt końcowy do którego może się podłączyć oprogramowanie zewnętrzne

Architektura aplikacji – opisuje relacje między elementami interfejsu aplikacji i bazy danych

Flutter – technologia od Google pozwalająca jednocześnie tworzyć aplikacje na oba najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne

Aplikacje natywne – aplikacje tworzone za pomocą natywnego języka dla konkretnego systemu operacyjnego np. kotlin dla androida i swift dla systemu iOS

Performance – szybkość i stabilność działania oprogramowania

Eventy statystyczne – zdarzenia w aplikacji, które mają znaczenie w marketingu i rozwoju aplikacji, może to być np. kliknięcie w przycisk lub wyszukanie słowa kluczowego

GAnalytics – narzędzie do mierzenia statystyk i celów, również w aplikacjach mobilnych

Hotfix – szybka naprawa pojedynczego błędu w aplikacji, najczęściej w wersji PROD

Hot reload – podgląd na żywo aplikacji po zmianach

Debuggowanie lub bugfixing – identyfikacja i usuwanie błędów w aplikacji lub innym oprogramowaniu

Slack – najpopularniejszy komunikator dla branży IT i zespołów projektowych. Pozwala na komunikowanie się bezpośrednio z wybraną osobą lub z grupą osób w ramach działań operacyjnych.

Na koniec mamy 20 pojęć związanych bezpośrednio z Project Managementem. Oto one:

 1. Zakres projektu (Project Scope): Dokładny opis wszystkich prac, produktów i rezultatów, które są włączone w projekt, oraz wszystkich prac, produktów i rezultatów, które są wykluczone z projektu.
 2. Harmonogram projektu (Project Schedule): Plan określający sekwencję i terminy realizacji zadań i etapów projektu.
 3. Budżet projektu (Project Budget): Kwota środków finansowych przydzielona na sfinansowanie całego projektu, w tym kosztów zasobów, materiałów i innych wydatków.
 4. Zespół projektowy (Project Team): Grupa ludzi odpowiedzialna za realizację zadań projektowych, zarządzanie ryzykiem i osiągnięcie celów projektu.
 5. Ryzyko projektu (Project Risk): Potencjalne zdarzenie lub sytuacja, która może wpłynąć na sukces projektu, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
 6. Plan jakości (Quality Plan): Dokument określający standardy i kryteria jakościowe dla produktów lub usług tworzonych w projekcie.
 7. Stakeholder (Stakeholder): Osoba lub organizacja, która ma interes w projekcie lub może być na nim wpływowa.
 8. Zarządzanie zasobami (Resource Management): Proces alokacji, monitorowania i optymalizacji zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych w projekcie.
 9. Monitorowanie postępu (Progress Monitoring): Śledzenie i kontrolowanie realizacji zadań i etapów projektu w celu upewnienia się, że projekt utrzymuje się w wyznaczonym harmonogramie.
 10. Zgłaszanie (Reporting): Regularne przekazywanie informacji o postępie projektu, zarówno do zespołu projektowego, jak i do interesariuszy.
 11. Zarządzanie zmianami (Change Management): Proces identyfikowania, oceny, akceptacji lub odrzucenia zmian w projekcie, aby zapewnić zgodność ze zmienionymi wymaganiami.
 12. Milestones: Ważny punkt osiągnięcia w projekcie, zazwyczaj kojarzony z ukończeniem kluczowego etapu lub osiągnięciem określonego celu.
 13. Zarządzanie ryzykiem (Risk Management): Proces identyfikacji, analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w projekcie w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków.
 14. Zależności zadaniowe (Task Dependencies): Relacje między zadaniami, które określają, w jakiej kolejności muszą być wykonane, aby projekt mógł postępować zgodnie z harmonogramem.
 15. Etap projektu (Project Phase): Logicznie powiązana grupa zadań, które tworzą spójny element projektu, zazwyczaj kończący się ważnym osiągnięciem lub punktem kontrolnym.
 16. Komunikacja projektowa (Project Communication): Proces przekazywania informacji między zespołem projektowym, interesariuszami i innymi zaangażowanymi stronami.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management): Działania związane z rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem i zarządzaniem wydajnością członków zespołu projektowego.
 18. Wpływ (Impact): Skutki, jakie może mieć dana decyzja lub zdarzenie na cele projektu, zasoby lub harmonogram.
 19. Zakup i zaopatrzenie (Procurement): Proces wyboru i nabywania potrzebnych zasobów, usług lub produktów z zewnątrz, aby sprostać wymaganiom projektu.
 20. Przyjęcie projektu (Project Acceptance): Formalne potwierdzenie przez interesariuszy, że cele projektu zostały osiągnięte i projekt może być zakończony.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.